Nyheter

Salt And Pressure

Mindre salt – effekter på blodtrycket

Inledning 

En genomsnittlig svensk äter i dag ungefär 10–12 gram salt per dag (cirka två teskedar), vilket är dubbelt så mycket som Livsmedelsverkets rekommenderade dos på 5–6 gram per dag [1]. En bristande jämvikt mellan vatten och natrium (som finns i vanligt bordssalt) kan vara en av de bidragande orsakerna till högt blodtryck (hypertoni). En förklaring till detta kan vara att blodvolymen ökar då natrium blir kvar i kroppen, eftersom vatten alltid dras till natrium. Det finns också en hypotes att natrium i sig kan påverka blodtrycket.

I genomsnitt drabbas var fjärde människa i världen av högt blodtryck, vilket gör det till en av vår tids största riskfaktorer för folksjukdomar. Högt blodtryck är lika vanligt hos kvinnor som hos män. Högt blodtryck kan leda till slaganfall, kranskärlssjukdom och övrig hjärt-kärlsjukdom, som t ex hjärtsvikt. Det ökar även risken för andra sjukdomar såsom njursjukdom och demens.

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk kunskapsöversikt från The Cochrane Collaboration publicerad år 2013 om saltintag och blodtryck [2]. Översikten är en uppföljning av en tidigare Cochrane-rapport från år 2005 och bidrar med uppdaterad information om det vetenskapliga underlaget för att ett minskat saltintag bidrar till sänkt blodtryck.

Originalrapport

He FJ, Li J, MacGreg GA. Effect of longer-term modest salt reduction on blood Pressure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD004937.DOI:10.1002/14651858.CD004937.pub2. »

SBU:s kommentar

Cochrane-rapporten visar att det finns starkt vetenskapligt underlag för att ett minskat saltintag under minst en månad resulterar i en kliniskt relevant blodtryckssänkning. Resultatet gäller för personer med högt respektive normalt blodtryck och medför inte någon ogynnsam påverkan på blodfetter.
Vid minskning av saltnivåerna med 4,4 g/dygn under fyra veckor eller mer ses en genomsnittlig sänkning av blodtrycket med 4 (systoliskt) /2 (diastoliskt) mm Hg, och större saltreduktion ger en mer uttalad blodtryckssänkning.

Blodtryckssänkningen vid saltreduktion är större hos personer med högt blodtryck jämfört med individer med normalt blodtryck, och är oberoende av kön och etnisk grupptillhörighet.

  • Det minskade saltintaget resulterade inte i några statistiskt signifikanta ökningar av lipidnivåer, och resultaten visar endast små ökningar av de blodtrycksreglerande hormonerna, renin, aldosteron och noradrenalin. Detta talar för att en sänkning av saltintaget skulle kunna leda till positiva hälsoeffekter för hela populationen.
  • En stor del av vårt saltintag kommer från färdiglagade livsmedel. Detta minskar individens möjlighet att påverka sitt saltintag om inte kostvanorna ändras.
  • Svagheter i översikten är att de inkluderade studierna genomfördes på en relativt frisk population i medelåldern och enbart med relativt korta uppföljningstider.

Översikten bygger på surrogatmått såsom blodtrycksmätningar och lipidnivåer, vilket betyder att de patientnära måtten (hjärtinfarkt och stroke) inte studerats. Stora randomiserade studier avseende saltreduktion och hälsa med de patientnära måtten är svåra att genomföra och data på detta område blir därför begränsat